مفهوم لوگو

مفهوم عمیق لوگو گواران

 

تعابیر آرم و لوگوی مجتمع نان گواران:

 

۱- سه دانه شماتیک، نماد خوشه گندم و نماد سه مرحله ی تهیّه ی نان است، از مقام دانه ی منفک از پوست، ورزآوری خمیر و پخت مناسب برای هرگونه نان؛ چنانچه دانه ی دو نیم نمای در برگرفته با دو دانه ی دیگر، تداعی نقل و پخت خمیر است تا مرحله نان.

 

۲- دو دایره در برگیرنده کلمات نان و گواران، که علامت ∞ یعنی بی نهایت را توجیه می کند، تداعی مفهوم اشراف لحظه به لحظه خبّاز این مجتمع انواع نانهاست.

 

۳- کلمه ی مجتمع، مشار است به مفهوم عملیات ورزآوری و پخت نان و بسته بندی در محفظه های وکیوم شده ی استاندارد مصوّبه.

 

۴- کلمه گواران مبیّن مفهوم هضم نان است در حدّ توان مقبول خملهای معده، تا مرحله نقل آن به درون رگها از برای انجام صحیح سوخت و ساز.